logo
ایتات
تجربیات مدرسه میزان در مورد فضای مجازی – جناب آقای حمیدرضا آیت الهی
  • 1399/09/30

چرا باید باتوجه به فضای مجازی تغییراتی در آموزش و پرورش بدهیم؟
بیان تجربیات مدرسه میزان در مورد فضای مجازی توسط جناب آقای آیت الهی در نشست فضای مجازی دبیرخانه ایده‌های نو