logo
ایتات
مدرسه ای متفاوت با کتابهای متفاوت در ایتالیا
  • 1399/09/30

کلیپ شماره 33- مستندی از بنیاد وایز در مورد موسسه مایورانو در جنوب ایتالیا که الگوی سنتی آموزش را کنار گذاشته است.
این موسسه پروژه کتاب در دست نگارش را راه اندازی کرده است که در آن معلم به همراه دانش آموزان به تدوین کتاب درسی می پردازد.